Krízisinformált továbbképzés

Minden segítő szakmában (coach, tanácsadó, pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, stb.) találkozunk, és egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy az ügyfél/kliens valamilyen krízishelyzetbe kerül, és ezzel a helyzettel nekünk valamit kezdenünk kell.

A krízisinformált-coach képzésünkön arra keressük a választ, hogy miként tudjuk megteremteni az optimális feltételeit a lélektani krízisben/krízishelyzetben rejlő fejlődési – növekedési potenciál kibontakoztatásának. A legmodernebb elméleti alapvetéseken, fogalmi ismereteken túl a krízisben rejlő fejlődési potenciált kiaknázó szemlélet elsajátítására helyezünk nagy hangsúlyt. A gyakorlatok pedig segítenek abban, hogy kellő érzékenységgel alkalmazzuk új megközelítésünket a segítő és coaching folyamatban és a coachee-val való munkában, egyéni vagy szervezeti kontextusban.

Miért fontos, hogy foglalkozzunk a krízis témájával a munkánkban?

A lélektani krízis jelensége a hétköznapi és szakmai diskurzusokban általában negatív állapotként, egy sokrétegű folyamat kedvezőtlen, destruktív állomásaként konstituálódik. A jelen képzés során ismertetett megközelítések a lélektani krízis promóciós aspektusainak feltérképezésére törekszenek: a krízis potenciálisan kedvező, személyiségfejlődést segítő, a személyiség magasabb szinten történő integrációját támogató szerepét kívánják felvázolni és igazolni. A feldolgozásra kerülő témakörök a krízis és határterületeinek illeszkedési pontjait törekszenek világossá tenni, melynek során számos új, a krízissel történő konstruktív megküzdést támogató intervenciók szakmai nézőpontjaira lelhetünk. A továbbképzés során az elméleti és módszertani alapozás mellett olyan őszinte és önreflektív teret szeretnénk létrehozni, amelyben a résztvevők saját, személyes és szakmai tapasztalati életvilágában is elmerülhetünk.

Továbbképzésünk a humán segítő hivatásúak szakmai felkészültségét kívánja emelni a praxisukban normatív módon megjelenő lélektani krízisek felismerése és kezelése tekintetében.

A homo patiens, Viktor E. Frankl szenvedő ember figurája szenvedés-képessége révén kíván létében értelmet felfedezni: a beteljesülés és kétségbeesés dimenziójában, a végzetes sikertelenségben is ki tudja önmagát teljesíteni, hiszen a krízisben szenvedő ember – akár egy team, akár egy rendszer, szervezet – lehetőséget fedezhet fel egy magasabb minőség – egy mélyebb ételem megtalálására. A szenvedés ezáltal válik értelemlehetőséggé. A lélektani krízis jelensége így a lét- és önmegértés reflektív folyamataként mutatkozik meg, amely létezésünk alapkérdéseivel való kapcsolatunkat definiálhatja. A krízisben felmerülő megoldási kísérletek elgondolása során ezáltal mélységeiben tekinthetünk önmagunkra.

A krízisinformált-coach képzés eredményeként tudni fogod:

 1. a lélektani krízis fogalmi kereteinek elméleti és kutatási hátterét, valamint a krízis felismerését,
 2. típusainak jellemzőit,
 3. elkülönítését más kritikus lélektani jelenségektől (többek között a traumától),
 4. szakaszainak meghatározó jellemzőit, 
 5. dinamikájának sajátosságait, 
 6. lehetséges kimeneteleinek jellemzőit, következményeit;
 7. a főbb beavatkozási lehetőségeket és eszközöket,
 8. a veszélyeztető helyzeteket és a delegáció (továbbirányítás, esetátadás) protokollját,
 9. és a krízisintervenció általános szabályainak, módszertanának átfogó ismertetése történik meg.

E képzés szemléleti horizontja tekintetében a krízis értelmet feltáró kérdéseinek és lehetséges válaszainak megfogalmazására törekszik – ebbe szeretné bevezetni, kísérni érdeklődő és értő résztvevőit.

Kiket várunk?

Coachoknak, segítő szakembereknek, szabadúszó tanácsadóknak, fejlesztőknek és trénereknek ajánljuk továbbképzési programunkat, akik felismerték a krízishelyzetekben rejlő változás-változtatás lehetőségét és szeretnének ehhez mélyebb szakmaisággal támogatást nyújtani.
 

Oktató

Dr. Csürke József pszichológia Ph.D., fejlesztő-tanácsadó, akkreditált szupervízor.

Szakmai tevékenységei: 

 • egyéni pszichoszociális-, mentálhigiénés-, életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetés (conselling);
 • egyéni-, vezetői-, csoportos- és team szupervíziós folyamatok vezetése, továbbá team-támogató munkaformák, mint esetkonferencia- és esetmegbeszélő moderálása;
 • egyetemi oktatás tanácsadó szakpszichológus (ELTE PPK) és szupervízor (ELTE TáTK) szakirányú továbbképzésekben

További információk

Képzésünket 2024. áprilisában az elsőre ráépülő modulokkal folytatjuk majd, szintén kétszer fél napban, ezen időpontokat a csoporttal egyeztetve alakítjuk ki.

A képzés második, az elsőre ráépülő fázisában új kontextusban gondolkodunk a krízisről, olyan egzisztenciális alapproblémák – elsősorban I. Yalom munkásságának – segítségével, mint többek között V. Frankl szenvedő embere, a jaspersi határhelyzet, a transzcendálás, a rossz, a szorongás és a reménytelenség kierkegaardi felfogása, a heideggeri „létfelejtés” és „felfedő lét” létmódjai és az értelemkeresés, valamint Hamvas Béla világválságról alkotott koncepciója. 

A második fázis a krízisintervenció szakmai tevékenysége során a segítő személyét, egzisztenciális alapkérdésekhez való viszonyát és az emberi létezés kiteljesedéséhez kapcsolódó beállítódását helyezi középpontba. Megközelítésünkben a lélektani krízis jelensége a lét és létezésünk alapkérdéseivel való kapcsolatunkat definiálhatja. A krízistanácsadás folyamata során kibontakozó interszubjektív tér fejlődési – fejlesztési potenciálja kiemelkedő, a felmerülő alternatívák kibontása révén mélységeiben tekinthetünk önmagunkra, s ennek nem csupán a kliens, a szakember is alanya, mely a szakmai önismeret kiemelt területe.

E reflektív fejlődési folyamat során felmerülő kérdések és kihívások egyes szignifikáns témaköreit kívánjuk áttekinteni: azt vizsgáljuk, milyen szerepe van a szakmai-módszertani szabályokat alkalmazó segítő mentális és spirituális jóllétének, hangoltságának, milyen a változáshoz való viszonya általában, miként konstruálódik számára a kontroll, a biztonságra törekvés, az azonnaliság, a „jelen-lenni-tudás”, a kreativitás, a radikális nyitottság és elfogadás ill. befogadás, a határhelyzetekhez való viszony, a félelem és szorongás, a felelősség, a remény és a döntésekhez kapcsolódó benső dilemmái. 

A Krízisinformált coach továbbképzés 2. modul (2x félnapos oktatás + tananyagok) részvételi díja megegyezik az első kétszer félnapos alkaloméval, a jelentkezési lehetőség megnyitását jelezzük majd a résztvevőknek.

A képzés időtartama: 

2024. március 27. & 2024. április 10. (2 x 4 órás képzési alkalom)

Az egyes képzési alkalmak ütemezése: szerda délután munkaidő után 16:30-19:45. (4 tanóra időtartam)

ÁR ÉS JELENTKEZÉS:

A képzés díja magánszemélyeknek 52.000 Ft + ÁFA, vállalati résztvevőknek 66.000 Ft + ÁFA.

Coachingcentrum alumni tagok a képzésen 10% kedvezménnyel vehetnek részt.

Kérdésed van?

Ha kérdésed van, keresd a Coachingcentrum vezetőjét: Svéda Dórát: +36-20-483-2536, VAGY írj az office@coachingcentrum.hu e-mail címre!

JEgyvásárlás